Co se děje

Smíření s Bohem, kdo jsme a čemu věříme

Kladete si otázku, jak být smířen s Bohem? Ještě než na ni odpovíme, je nutné si položit otázku jinou. Víte, kdo Bůh je? Víte, co Bible o Bohu říká? Hned na první stránce se hovoří, že Bůh stvořil svět a všechno co je na něm, člověka nevyjímaje. Boží věčnou moc a božství lze od stvoření světa jasně vidět (Římanům 1,20). Tento Bůh, stvořitel světa, je svatý a spravedlivý (Žalm 99,9; 7,12).

Kým je teda člověk? Pokud je Bůh stvořitelem, člověk musí být stvořením. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, muže – Adama a ženu – Evu a svěřil jim zahradu Eden, kde žili v Boží blízkosti. Bůh dal člověku rovněž jeden jediný příkaz, aby nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Pokud by tak učinil, jistě by zemřel. Ve třetí kapitole knihy Genesis se píše, že člověk tento jediný Boží příkaz neuposlechl, nechal se oklamat hadem a jedl ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Protože Bůh je svatý a spravedlivý, je jasné, že musel přijít trest. Tímto neuposlechnutím Božího příkazu člověk propadl smrti a hřích vešel do světa. Jelikož jsou všichni lidé potomky Adama a Evy, tak v něm také všichni zhřešili a už ve své podstatě jsou hříšní a v odloučení od svatého a spravedlivého Boha (Římanům 3,23), který nemohl trpět přestoupení svého příkazu tehdy v ráji, stejně jako později v období Božího Zákona, který byl dán Izraeli (2. Mojžíšova 20 kap. / Jozue 24,19). Morální zákon, který má každý člověk zapsán ve svém srdci a je ve svědomí obviňován při jeho překročení, jen dokazuje standard Boží svatosti. Člověk není v žádném případě schopen tuto normu naplnit, je hříšný a bez výjimky propadá smrti a věčnému odloučení od Boha (Římanům 6,23).

V Bibli se píše taky o Ježíši Kristu, Synu Božím, že sestoupil z nebes a…

Služby Slovem